• Komunalni servis d.o.o.

Nova formula za obračun otpada

Updated: Sep 21, 2018

Nova formula za obračun otpada na području Grada Rovinja, Općine Kanfanar, Bale i Žminj.


Nova cijena javne usluge prikupljanja i odlaganja otpada je definirana na bazi 3 stavke, prema sljedećoj formuli:NOVA FORMULA

CMJU predstavlja cijenu minimalne javne usluge i ona je „fiksni dio cijene“ te se njome pokrivaju aktivnosti komunalne tvrtke kako bi se prikupio sav otpad.

Cijena minimalne javne usluge naplaćuje se uvijek, i kada korisnik ne koristi nekretninu cijelu godinu.

Cijena minimalne javne usluge određuje se prema broju prijavljenih članova kućanstva, dok se za gospodarske korisnike određuje na bazi vrste djelatnosti.


C je cijena javne usluge za količinu predanog miješanog (ostatnog, nerecikliranog) komunalnog otpada i njegovog preuzimanja, što je ujedno i „varijabilni dio cijene“. Njome se pokrivaju isključivo troškovi prijevoza, obrade i zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun u Puli. Upravo je ta stavka glavni razlog poskupljenja ukupne cijene javne usluge, a zakonska nas regulativa primorava da svi zajedno ne samo promišljamo o našem smeću, već i da djelujemo te nastojimo vlastitim aktivnostima umanjiti količine smeća i to reciklažom, ponovnom uporabom te nestvaranjem smeća ili samo nužnog minimuma, količine koja odlazi na odlagalište.


CUK je cijena ugovorne kazne a naplaćuje se isključivo ako se korisnici ne budu pridržavali ugovorenih pravila, odnosno ako budu pretrpavali spremnike, bacali otpad oko spremnika ili u tuđe spremnike, bacali komunalni otpad u spremnike koji nisu za to namijenjeni, u one za selektivni otpad i slično.

ZA NOVE OBAVIJESTI UNESITE: