ŽIVIMO ZAJEDNO.

RECIKLIRAJMO ZAJEDNO.

SVE INFORMACIJE O NOVOM SUSTAVU ODVOZA OTPADA

NA PODRUČJU GRADA ROVINJ-ROVIGNO, OPĆINA BALE, ŽMINJ I KANFANAR.

UČESTALA PITANJA I ODGOVORI

ZAŠTO JE ODVOZ OTPADA POSKUPIO NEKIMA I DO 300%?


Odvoz otpada poskupio je prije svega zbog donošenja Uredbe o gospodarenju otpadom (NN 50/17), kojom se odredilo da se isti mora obračunavati ili po težini ili po volumenu. Dosadašnji obračun otpada bazirao se na površini stana u m2 i kombinaciji količine odloženog otpada te broja osoba. Prema tom modelu, više od 50% obitelji u Rovinju bilo je u nepovoljnijem položaju, jer smeće ne stvaraju kvadrati već ljudi. Tako je, na primjer, tročlana obitelj u kući od cca 150 m2 plaćala 252,06 kn tromjesečno, a ista takva obitelj u 40 m2 plaćala je istu uslugu 84,96 kn tromjesečno.

Drugi razlog zbog čega je odvoz smeća poskupio jest taj da se prema toj istoj Uredbi treba gospodariti otpadom, umanjiti njegov volumen i šteta za okoliš. Dakle, treba ga obraditi i na propisan način zbrinuti. U tu svrhu zakon je predvidio otvaranje centara za gospodarenje otpadom. U Istarskoj županiji je to Kaštijun. Obrada i odlaganje otpada na Lokvi Vidotto u Rovinju koštala je u 2017. godini 2,8 milijuna kuna, dok će nas obrada otpada u ŽCGO Kaštijun u Puli ukupno godišnje koštati cca 7,8 milijuna kuna (procjena prema količini otpada sakupljenog u 2017. g.), uz napomenu da poduzeću i dalje ostaju troškovi od približno 2 milijuna kuna jer su se umanjili troškovi kompaktiranja i prekrivanja dok su troškovi djelatnika, voznog parka i drugo ostali jednaki.
KAKO SMANJITI RAČUN?


Račun ćemo svi zajednički smanjiti povećanim recikliranjem, na način da ćemo u nove obračunske godine ulaziti sa manjim troškovima od CGO Kaštijun, jer ćemo smanjiti količinu odvezenog otpada na županijski centar za gospodarenje otpadom.
KOLIKI JE MINIMALNI BROJ ODVOZA?


Minimalni broj odvoza je 4 puta mjesečno, jer je tako definirano Uredbom. Komunalni servis će ljeti odvoziti besplatno još dodatna 4 puta, dok će se u zimskim mjesecima otpad odvoziti jedanput tjedno. Poseban režim uvesti će se za zgrade sa više odvoza radi smanjivanja broja kontejnera koji bi zauzimali parkirna mjesta odnosno javnu površinu. Povijesna jezgra je u režimu više odvoza dnevno, neovisno o godišnjem dobu, a korisnicima se zaračunava samo 4 mjesečno.
DA LI SAM OBVEZAN RECIKLIRATI?


Sukladno Uredbi, reciklaža u domaćinstvu je obvezna kada su za to ispunjeni tehnički uvjeti. Recikliranjem svi zajedno pomažemo očuvanju okoliša. Poboljšanom reciklažom u narednom periodu utjecati ćemo na naše račune za odvoz i zbrinjavanje otpada.
ZAŠTO SI KOMUNALNI SERVIS NE NAPLATI
TROŠKOVE ODVOZA OTPADA OD ZARADE OD RECIKLAŽE?


Od svog selektivnog otpada kojeg Komunalni servis d.o.o. prikupi, a kojeg prikupljamo bez naknade, jedan se dio tog otpada, nakon dodatnog odvajanja, uspije prodati ovlaštenim tvrtkama (npr. balirani i rinfuzo karton, bijela tehnika, miješano željezo, akumulatori, ambalažno staklo, određene vrste plastike...), dok za dio otpada moramo platiti ovlaštenim tvrtkama za preuzimanje i zbrinjavanje (npr. miješana balirana plastika, tvrda plastika, ravna stakla, otpadne gume, boje, lakovi, stiropor, drvene kašete i palete, motorna ulja,...). Pri tome treba uzeti u obzir višegodišnji trend pada cijena materijala na svjetskom tržištu koji se recikliraju. Financijski prihodi od prodanog selektiranog otpada u 2017. g. iznose 473.512,00 kn, a troškovi zbrinjavanja određenih vrsta selektivnog otpada kojeg ne uspijemo prodati na tržištu 200.737,00 kn. Na kraju je Komunalnom servisu u 2017. g. ostalo od reciklaže 272.807,00 kn „prihoda“, što nije dostatno ni za plaćanje radne snage koja radi na sortiranju takvog otpada, a kamoli za pokrivanje troškova energije i neprestanog ulaganja u opremu
KOJE SU POSLJEDICE AKO NE RECIKLIRAMO?


Grad Rovinj, kao i svi ostali gradovi, ukoliko ne ispuni normu u postotku recikliranog otpada sukladno Strategiji gospodarenja otpadom, plaćati će penale državi u visini od 100,00 kn/toni proizvedenog i zbrinutog miješanog komunalnog otpada.
KAKO SU FORMIRANE CIJENE ZA ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA?


Cijene su formirane sukladno Uredbi, a ona propisuje da se moraju uzeti u obzir svi prihodi i rashodi poslovne jedinice unutar komunalnog poduzeća koja se bavi otpadom, sa obvezom da ne posluje niti sa dobitkom niti sa gubitkom.
ZAŠTO SU NAPRAVLJENI RAZREDI U OBRAČUNU PO BROJU OSOBA?


Obzirom da komunalno poduzeće ne raspolaže sa svim podacima o broju osoba, kako bi se u prvom razdoblju prilagodbe osigurala ekonomičnost i opstojnost pružanja javne komunalne usluge, napravljeni su razredi u obračunima po volumenu. U CIJENU SU URAČUNATI I SVI TROŠKOVI RECIKLAŽE.
KOLIKO MI ZAPRAVO U ROVINJU SVI ZAJEDNO STVARAMO OTPADA?


Ukupno je na rovinjštini u 2017. g. proizvedeno više od 15.000 tona otpada, a od toga je reciklirano 15,27% .
KOLIKO ČESTO SE ODVOZI OTPAD PROSJEČNOM KUĆANSTVU?


Prosječnom kućanstvu se miješani komunalni otpad odvozi 2 puta tjedno, te po 1 puta tjedno papir i 1 puta tjedno plastika, dok se staklo odvozi dva puta mjesečno.
ZAŠTO SE ZGRADAMA OBRAČUNAVA VIŠE?


Zgradama se ne obračunava više, već su računi koji su pristizali bili po površini stana i nisu odgovarali proporcionalno napravljenom otpadu. Osobe stvaraju otpad, a ne kvadrati. Na bazi članova kućanstva svakom domaćinstvu će se zasebno dodijeliti određeni volumen spremnika, koji je uključen u „zajednički volumen“ spremnika.
ZAŠTO NAM SE ČINI DA SU NAM VOLUMENI KANTA PREVELIKI?


Iz razloga što su dodijeljeni volumeni svima određeni na način da se odvoz otpada tokom cijele godine vrši 1 puta tjedno, ali u praksi na terenu, pogotovo ljeti, otpad se odvozi dva puta tjedno. Kada bi se u stvarnosti otpad i odvozio jedanput tjedno u većini domaćinstava bi se uvidjelo da im je 120 litarska kanta premala, bez obzira na svu reciklažu koju učine.
KAKO ĆE SE OBRAČUNAVATI ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA TURISTIČKIM SMJEŠTAJNIM JEDINICAMA U DOMAĆINSTVU (TZV. APARTMANIMA)?


Temeljem novonastalih okolnosti na terenu i činjenice da niti jednom iznajmljivaču nije potreban dodatni spremnik, a naročito iz razloga što se otpad odvozi više od jednom tjedno, planira se uvesti drugačiji obračun za privatne iznajmljivače, a koji će se bazirati na broju noćenja u kombinaciji sa drugim čimbenicima obračuna stvaratelja otpada.
TKO SU ČLANOVI DOMAĆINSTVA KOJA PROIZVODE OTPAD?


Svi članovi koji su prijavljeni na adresi prebivališta neovisno o svojoj dobi. Otpad proizvodimo svi.
ZAŠTO SE ODABRAO SUSTAV OBRAČUNA PO VOLUMENU, A NE TEŽINI?


Odabran je sustav obračuna po volumenu jer se on temelji na višegodišnjim mjerenjima prosječne proizvodnje otpada po kućanstvu i jer je on za svih nas jeftiniji i efikasniji sustav. Za mjerenje po težini trenutno u Rovinju nisu zadovoljeni svi tehničke preduvjeti (npr. sva vozila moraju biti opremljena vagom sa visokom preciznošću za mjerenje malih težina kao što je spremnik od 80l i slično). Stvaranje potrebnih preduvjeta iziskuje velika financijska sredstva koja bi dodatno negativno utjecala na cijenu odvoza otpada, a što bi opet značilo drugačije (skuplje) cijene. U konačnici, sva europska iskustva su pokazala da se u slučaju vaganja otpada u kućanstvu, 40% istoga odlagalo ili uz kontejner ili u prirodi. Taj bi se trošak prevalio na kraju na poštene odlagače. Pravnim se osobama, sa druge strane, otpad važe od 2002. godine.
ŠTO RADITE SA GLOMAZNIM OTPADOM?


Godišnje sakupimo od naših građana više od 1.300 tona glomaznog otpada (u 2017. g.) , poput madraca, namještaja i slično (maksimalno 2m3) te istog na naš trošak propisno zbrinemo odnosno taj je trošak sadržan u troškovima poslovne jedinice odgovorne za odvoz i zbrinjavanje otpada.

ZA NOVE OBAVIJESTI UNESITE: